مرکز آموزش انجمن پرستاری ایران با اعطای گواهینامه پایان دوره معتبر

اعطای گواهینامه پایان دوره معتبر از سوی انجمن پرستاری ایران

نکته مهم در نسخه خوانی وآموزش نسخه خوانی

قطعا تکرار و تمرین مهمترین راه تسلط بر خواندن نسخه است.با این وجود کسی که به مبحث داروشناسی مسلط نباشد هرگز به نسخه خوان حرفه ای تبدیل نمی شود.

رسالت و ماموریت دوره کمک پرستاری

رسالت این دوره، تربیت نیروهای توانمند، ماهر ،مسئولیت پذیر،پاسخگو و حساس به سلامت بیماران و خانواده آنها در ارائه خدمات اولیه می باشد .

رشته های قابل اجرا توسط شعب:

برخی از خدمات ما

دستیار دندان پزشک

شرکت در دوره دستیار پزشک برای عموم آزاد است دستیار پزشک به فردی گفته میشود که در اغلب موارد تحت یک پزشک فراینده های درمانی و اداری را انجام میدهد.این شغل برای آن دسته از کسانی که به پزشکی و بیماران علاقه دارند اما به هر دلیل در رشته پزشکی تحصیل نکرده اند، موقعیت شغلی ایده آلی است.