پذیرش و نمونه گیری آزمایشگاه

مرحله (مقدماتی وتکمیلی) طی2ماه به همراه یک جلد کتاب و پک آموزشی (درصورت وجود) ویا جزوه و برای هر فراگیر

آموزش:
آشنایی با نسخه خوانی وپذیرش و نمونه گیری آزمایشگاهی
کلیات هماتولوژی
کلیات سرو لوژی
نمونه گیری وریدی
آشنایی با کلیات نرم افزار
اصول کنترل کیفی ومستند سازی در آزمایشگاه
اصول ایمنی وحفاظت کارکنان آزمایشگاه
میکروبیولوژی (پارازیتولوژی / ادرار / مدفوع )

  • اعطا مدرک از سوی انجمن پرستاری ایران