اصول کار در دارو خانه

دوره تکنسین داروخانه یک دوره آموزشی شامل:

نسخه خوانی،قیمت زنی نسخه و قوانین بیمه ها ،مقدمات و اختصارات نسخه خوانی،دارو شناسی عمومی،بیماری شناسی عمومی ،اصطلاحات پزشکی و دارویی مفید در داروخانه، اشکال دارویی و روش های صحیح مصرف دارو و …

محتوای کلاس  تکنسین داروخانه کاملا منطبق با بازار کار است و این دوره آموزشی توسط متخصصین حوزه تدریس می شود.

درانتهای دوره آموزشی تکنسین دارویی به مهارت جویان گواهینامه معتبر از انجمن پرستاری ایران  صادر می شود.

طول مدت دوره 2 ماه می باشد.

مدارک جهت ثبت نام:

کپی شناسنامه و کپی کارت ملی به صورت رنگی، 2 قطعه عکس

  1. مرحله اول شامل دوره مقدماتی وتکمیلی  همراه یک جلد کتاب و(CDدر صورت وجود) برای هر فراگیر که کار آموزان می توانند از شرایط پرداخت اقساط این مرکز استفاده کنند.
  2. آموزش کتاب به صورت کامل ( آشنایی با اصطلاحات ، فارماکولوژی ، دوجلسه 4ساعته خواندن نسخ با دست خط های مختلف قیمت زنی وآشنایی با قوانین بیمه ها
  3. مرحله دوم شامل دوره تخصصی وکارگاهی
    آموزش کارگاهی : کار با نرم افزار ، نسخه نویسی ، نسخه خوانی ، نسخه پیچی ، ساخت داروهای ترکیبی ، داروهای مکمل و آشنایی محدود با بخش آرایشی و بهداشتی
  • اعطا مدرک از انجمن پرستاری ایران